best website building softwareโครงการก่อน15ปี
ไม่ขี่ จยย.

รายงานขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2556 รายงานว่า
ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 26,000 คน หรือคิดเป็นอัตราตาย 38.1 คนต่อประชากรแสนคน และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกพบว่า
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก

© 2000-2018 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี