โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม open house (27 มกราคม2560 )

โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม open house เมือวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ชมรม ทีม TUNU Dek don,t drive ได้จัดบุทกิจกรรมรณรงค์การไม่ขับขี่ก่อนอายุ 15 ปี กิจกรรมมีเกมส์ปาโป่ง เหยียบโป่ง ตอบคำถาม เป็นต้น

โปรดแสดงความคิดเห็น