การประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และโครงการ”เด็ก don’t drive:ก่อน ๑๕ ปี ไม่ขี่มอร์เตอร์ไซค์” (15 มิ.ย.2560 )

เมือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ เป็นประธานเปิดการประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และโครงการ”เด็ก don’t drive:ก่อน ๑๕ ปี ไม่ขี่มอร์เตอร์ไซค์”


โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙(อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ)

ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกันจัดประชุมโครงการนี้ เพื่อ..

@ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาในสังกัด

@ พัฒนาการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

@ สร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันฯ…ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จำนวน ๘๑ โรงเรียนๆละ ๑ คน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี

และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยฯโรงพยาบาลรามาธิบดี

สำนักงานควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอขอบคุณ ท่านพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ด้วยดีเสมอมาบุษบง พุฒพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ ..ภาพ-ข่าว

www.dekdontdrive.com 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น