รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลฯ ( 22 มิ.ย.2560 )

รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลฯ

22 มิถุนายน 2560 ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลราชธานี ขึ้น โดยมี ด็อกเตอร์สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ,เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครู-นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ จำลองสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปสู่การสร้างความตระหนักถึงอันตรายของการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กวัยต่ำกว่า 15 ปีในครั้งนี้ด้วย


จากการเปิดเผยของรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นั้น อุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 1 ของกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี สาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ถึงแม้ว่า พระราชบัญญัติ จราจร จะห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ในทางปฏิบัติกฎ ระเบียบนี้ จะถูกละเลยทั้งสังคม ผลจากการสำรวจนั้นจะพบได้ว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 9 จังหวัด จำนวน 2,822 คน ร้อยละ 57.6 นั้นสามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นแล้ว

โดยเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดที่เริ่มหัดขับคือ อายุ 7 ปี ส่วนในช่วงอายุ 10-11 ปี นั้นเป็นช่วงอายุที่เริ่มหัดขับมากที่สุด ซึ่ง ร้อยละ 63.8 เป็นการสอนโดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งจากการศึกษาของศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กฯ พบว่า ในช่วงเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2543 – 2558 นั้น อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กกลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปีนั้น มีแนวโน้มลดลง แต่เด็กกลุ่มอายุ 10-14 ปี กลับมีแน้วโน้มสูงขึ้นถึงร้อยละ 28 โดยในปี 2558 เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 943 คน เป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี 575 คน คิดเป็นร้อยละ 61 โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 378 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ของเด็ก อายุ 10-14 ปี ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน

 
ด็อกเตอร์สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากผลการวิจัยทั่วโลก จะเห็นได้ว่าการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทยนั้น ถือได้ว่ามีอันตรายมาก โดยมีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในโลก ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจภายในประเทศฯ ก็มีนัยยะไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนโดยรถจักรยานยนต์ และช่วงอายุสำคัญที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนโดยรถจักรยานยนต์ มากที่สุดคือเด็กที่อยู่ช่วงอายุตั้งแต่ 15 ลงมา และยิ่งจำเพาะเจาะจง คือ เด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 10-14 ปี คือกลุ่มที่อยู่ในส่วนที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศไทย โดยทางรัฐบาลนั้น อยากจะให้ลูกหลานของพวกเราชาวไทยนั้นได้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

 
ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงได้มีการรณรงค์ เพื่อต้องการให้เด็กๆ ขับขี่และเดินทางด้วยความปลอดภัย ซึ่งมีบางส่วนนั้นยังมีการกระทำผิดกฎหมายด้วยการให้เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงอยากขอความร่วมมือ ให้ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบด้วยว่า เจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ เด็กมาใช้รถใช้ถนนในวัยอันมิควร ,พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องกำชับบุตรหลาน ในการที่จะไม่คึกคะนอง ในการใช้รถใช้ถนน โดยภาพที่ได้เห็นอยู่ประจำในช่วงที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าลูกหลานของเรานั้นได้เสียชีวิต อย่างอนาถใจ บางส่วนถึงขั้นทุพพลภาพ ส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์ของเรานั้นเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

จึงขอวิงวอน ให้ความร่วมมือ และเรียกร้องให้ลูกหลานของเรานั้น ได้เดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ ด้วยความปลอดภัย และที่สำคัญยิ่ง หากว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ ก็อย่าได้ไปใช้รถใช้ถนน หรือหากว่ามีการ ลักลอบไปใช้ก็ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ตักเตือนและสั่งสอน ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ไปพบ ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักไว้ว่าอุบัติเหตุนั้นไม่ได้เกิดผลดีแก่ใครหรือครอบครัวใครเลย จะนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจ และทำให้เราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่จะเป็นทรัพยากรในอนาคตอีกด้วย จึงอย่างฝากความห่วงใยนี้ให้กับบุตรหลานของพวกเราชาวไทยทุกคน

 

 

รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลฯ22 มิถุนายน 2560 ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเม…

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 25 มิถุนายน 2017


> กิจกรรมก่อน15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์


 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น