อบรมโครงการก่อน15ปีไม่ขี่ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา จ.อุตรดิตถ์ ( 26 ก.ค.2560 )

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดอบรมโครงการก่อน15ปีไม่ขี่ ให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียน

โดยการบรรยายให้ความรู้ถึงภัยอันตราย จากการขับขี่จักรยานยนต์ก่อนวัยอันควรของทางวิทยากรตำรวจ และให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันอุบัติเหตุ

ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน


 

โปรดแสดงความคิดเห็น