( 26 ก.ค.2560 ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ เด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมรณรงค์ เด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับ

ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน

 

โปรดแสดงความคิดเห็น