โครงการ don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขับ/เดินรณรงค์ โรงเรียนวัดสะพานหิน จ.ตราด

โรงเรียนวัดสะพานหิน จ.ตราด จัดกิจกรรมอบรม โครงการ don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขับ/เดินรณรงค์

ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน


วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 อบรมโครงการ คณะครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าเส้น


วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เดินรณค์ คณะครู อบต. ทหารพาน

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น