ประชาสัมพันธ์โครงการก่อน15ไม่ขี่ แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลราชธานี ( 7-8 ส.ค.2560 )

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตำบล โครงการ เด็กdon’t drive ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอ’ไซค์ ที่อำเภอดอนมดแดง  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560วันอังคารที่ 8 สิงหาคมนี้ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ทราบเกี่ยวกับเด็ก don’t drive ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอ’ไซค์ คืออะไรภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน

 

โปรดแสดงความคิดเห็น