ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและเสนอต่อกรมการขนส่งทางบก ( 30 เม.ย.2561 )

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ถ่ายทอดประสบการณ์งานรณรงค์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา “ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ตายเพราะการจราจรเป็นอันดับ 1 ของโลก ?” ที่การประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและเสนอต่อกรมการขนส่งทางบก จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เมื่อวันจันทร์ 30 เม.ย.2561

กรวิการ์ บุญตานนท์ “ เห็นด้วยเช่นกันกับการมีนวตกรรม การใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ แต่จะต้องไม่มองข้าม เด็ก-ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ที่จะต้องได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย “

จตุรงค์ ศิริบรรณกูล “ เห็นด้วยกับเรื่องของนวตกรรม แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ควรทำสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ให้ดีก่อน ทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่ใช่เว้นวรรคให้ลูกท่าน-หลานเธอ ส่วนเรื่องนโยบายส่งเสริมรถสาธารณะสำหรับทุกชั้นชนจะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง”

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ “ วินัยก็ต้องสร้าง การบังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำ แต่ไม่เห็นด้วยถ้าใครจะอ้างว่าคนไทยไร้วินัยแล้วก็ได้แต่ปลงเลยไม่ต้องทำอะไร เรื่องการสร้างวินัยจะต้องเป็นวินัยเชิงบวก เพราะผู้ใหญ่บ้านเราหลายคนมักถนัดแต่สร้างวินัยเชิงลบ นั่นคือเฆี่ยน ตี ด่า ตำหนิติเตียนเด็กให้รู้สึกด้อยค่าอยู่ตลอดเวลา..งานความปลอดภัยทางถนน จะต้องเป็นการบูรณาการในระดับชาติ แม้การประสานงานระหวางกระทรวงระหว่างหน่วยงานจะกลายเป็นการประสานงา และล้มเหลวมาโดยตลอดแต่จำเป็นสุดๆแล้วที่จะต้องทำให้ได้ ไม่อย่างนั้นบ้านเราจะติดอันดับคนตายเพราะการจราจรเป็นอันดับ1ของโลก…ตลอดกาล”


โปรดแสดงความคิดเห็น