กิจกรรมรณรงค์ ตำ่กว่า 15 ไม่ขับ ในชุมชนของตนเอง โรงเรียนคลองหินพิทยาคม จ.กระบี่ ( 14 ก.ค.2560 )

( 14 กรกฎาคม 2560 ) โรงเรียนคลองหินพิทยาคม จ.กระบี่ จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.1-2 และมีผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ต่ำกว่า 15 ไม่ขับในชุมชน อ่านต่อ